شبکه جامع کارآفرینی

  • سامانه رایگان کارآفرینی
  • دریافت و ارائه خدمات ویژه باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران
  • هدف اصلی درآمد زایی برای هواداران است