سامانه جامع آموزشگاهی

  • جهت استفاده کلیه داشنگاه ها و موسسات عالی
  • کامل ترین خدمات الکترونیک دانشگاهی
  • قابلیت استفاده در حوزه های مختلف