23 ژوئن

امیر عباس طاهریان

رزومه نام و نام خانوادگی:تخصص:تحصیلات:درباره ی من:مهارت ها:سابقه کاری: jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 2) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} ); jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [2, 1]) } );