سپاسگزاریم از اینکه برای برند خود ارزش قائلید.تا به حال مخاطبینی که قبل از شما این فرم را تکمیل کرده بودند، لوگوی ایده آل خود را بارضایت کامل دریافت نمودند. آنچه که مخاطبین از شما و برندتان به خاطر می سپارند، ریشه در هویتی دارد که شما از برندتان به نمایش می گذارید.